Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów Fun Parku Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 1. Rodzic/opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko korzystając z atrakcji na terenie Fun Parku.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie Fun Parku wyłącznie pod opieka rodziców bądź opiekunów prawnych.
 3. Zakupiony bilet (opaska) uprawnia do wejścia i korzystania  z atrakcji, bilet (opaskę) można wykorzystać wyłącznie  w dniu zakupu , nie podlega on zwrotowi. Codziennie bilet (opaska) ma inny kolor. Obowiązkowo należy założyć na rękę dziecka opaskę.
 4. Personel Fun Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Fun Parku.
 5. Na terenie Fun Parku przebywać można wyłącznie w godzinach jego otwarcia.
 6. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na obiekty dmuchanych zamków.
 7. Na teren Fun Parku zabrania się wnoszenia ostrych przedmiotów lub innych niebezpiecznych przedmiotów (noży, itp.).
 8. Przed wejściem na dmuchane urządzenia prosimy o zdjęcie ostrych przedmiotów (klamry, paski, bransoletki, pierścionki i inne przedmioty które by mogły uszkodzić urządzenia) .
 9. Na terenie parku zabrania się jeżdżenia na deskorolkach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach itp.
 10. Podczas korzystania z dmuchanych urządzeń zabrania się jedzenia i picia.
 11. Z dmuchanego placu zabaw można korzystać jedynie po zdjęciu obuwia  i ewentualnie okularów .
 12. Osoby znajdujące się na terenie Fun Parku nie mogą swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób.
 13. Zabrania się zaśmiecania terenu Fun Parku. Prosimy o zachowanie czystości, a zużyte butelki i opakowania prosimy wyrzucać do pojemników na śmieci.
 14. Niszczenie infrastruktury Fun Parku jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 15. Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.
 16. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się wzniecenia ognia.
 17. Rodzicom i opiekunom prawnym przypominamy o wypełnianiu swych obowiązków nadzoru. W ramach tego obowiązku rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych.
 18. Wejście na teren Fun Parku następuje na własną odpowiedzialność.
 19.  Korzystając z atrakcji Fun Parku należy mieć świadomość, iż jak przy każdej zabawie istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.
 20. Korzystanie z atrakcji Fun Parku może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody pracownika Parku.
 21. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 22. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystania z dmuchanych urządzeń. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu oraz wskazówek pracowników obsługi, zostaną państwo wykluczeni z udziału, bez prawa do roszczeń o zwrot uiszczonej opłaty za bilet.
 23. Osoby znajdujące się na terenie Fun Parku nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi.
 24. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do czasowego
  unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.
 25. Przebywającym na terenie Fun Parku nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać ogrodzeń i wszelkich barier.
 26. Właściciel Fun Parku jest uprawniony, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania, do wyproszenia ze swego terenu osób, które nie uiściły opłaty za wstęp lub postępują wbrew przepisom i zarządzeniom. Kto przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń parku wbrew instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje się zaleceniom personelu, może zostać wyproszony z terenu Fun Parku. Roszczenia o zwrot, choćby cząstkowej ceny za wstęp, zostaną oddalone.
 27. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu i życiu  osób przebywających na terenie Fun Parku, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i nieprzestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby przebywające na terenie Fun Parku.
 28. Fun Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 29. Zabrania się wnoszenia na teren Fun Parku wszelkiego rodzaju napojów, alkoholu i jedzenia.
 30. Na terenie Fun Parku obowiązuje jedna cena biletu przez cały dzień.
 31. Tylko zakup biletu (opaski) upoważnia do przebywania na terenie Fun Parku.
 32. Fun Park jest czynny codziennie od 10:00 do 19:00 w razie zmiany pogody nie zwracamy za bilety.
 33. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Dziękujemy, że byliście z Nami

Z przykrością informujemy, że nie udało się nam znaleźć odpowiedniej lokalizacji
i tym samym FunPark Przemyśl przestaje istnieć.

W obecnej lokalizacji przy ulicy Sanockiej  powstaje kompleks basenów.